Extras din Legea nr. 133/12.05.2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii care intra in vigoare de la data de 01.06.2022:

La articolul 229, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(5) Cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii, se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei şi nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare. Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(6) Alocaţia de hrană poate fi suplimentată prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii sanitare, în condiţiile identificării altor surse de finanţare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi de la bugetul de stat.”

Pentru lege click aici