Informare privind protecția datelor cu caracter personal (Aparţinători, Vizitatori)

Conform Regulamentului (UE) 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Institutul Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon (INE) este un operator de date.

INE poate prelucra datele aparţinătorilor sau persoanelor care solicită accesul în spital în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce-i revin conform legii, respectiv, dacă sunteţi indicat sau identificat ca contact de urgență al unui pacient sau sunteţi persoana de contact ce urmează să primească un SMS cu detalii despre internare; dacă completaţi formularul de solicitare a datelor medicale cu caracter personal (în situația în care pacientul s-a aflat în stare de imposibilitate de a-și exprima acordul privind desemnarea unei persoane care să aibă acces la datele medicale personale; dacă intraţi în spital ca vizitator; dacă transmiteţi o solicitare către spital prin una din metodele de contact existente; pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau pentru siguranța și securitatea dumneavoastră, angajaților și bunurilor spitalului.

Sunteţi obligat(ă) să ne furnizaţi datele solicitate pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestora poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizării serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: Legea 95/ 2006 republicată, Legea nr. 333/ 2003, Ordinul MS nr.1410/ 2016, Ordinul MS nr. 3670/ 2022 şi Regulamentul UE 679/ 2016. Temeiul legal al prelucrărilor poate fi art.6(1)a,c,d,e,f.

Destinatarii informaţiilor pot fi: Ministerul Sănătaţii şi instituţii subordonate, Autorităţi Naţionale, Furnizori de servicii de telecomunicaţie, Instanţe judecătoreşti, Poliţia sau alte instituții.

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale şi cu reglementarile interne ale organizaţiei.

În cazul utilizării unor persoane împuternicite, dacă datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm că acestea sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de a vă adresa instanţei de judecată competente. În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro).

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail dpo@parhon.ro .