Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (pacienți/însoțitori)

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Institutul Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon este un operator de date. Datele de contact ale Institutului Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon  sunt următoarele: Bd. Aviatorilor, nr. 34-38, sector 1, București, e-mail: contact@parhon.ro, Telefon: 021 317 20 41.

 

DE CE COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Institutul Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon poate prelucra datele cu caracter personal ale pacienţilor sau însoţitorilor acestora în următoarele situaţii:

 • În cazul în care vă prezentaţi pentru o consultaţie;
 • În cazul internării unui pacient sau însoţitor;
 • În cazul înscrierii și participării într-un program sau subprogram național de sănătate;
 • Ȋn situația oferirii de servicii cu plată;
 • Pentru întocmirea biletelor de trimitere pentru investigaţii, prescripţii medicale, șamd;
 • În vederea acordării, la cererea dumneavoastră, de asistență religioasă;
 • Dacǎ trebuie sǎ ofere informații despre starea de sǎnǎtate și altor persoane, ȋn baza consimțǎmȃntului acordat de dumneavoastrǎ;
 • Pentru a permite accesul în spital al unui aparţinător;
 • În cazul ȋn care Institutul Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon are obligația de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • Pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • Pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale;
 • În vederea decontării serviciilor medicale de către cnas/ casmb;
 • Dacă Institutul Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon trebuie să abordeze un contact de urgență pe care l-ați specificat;
 • Ȋn cazul fotografiilor sau înregistrărilor video realizate pentru prezentarea spitalului;
 • În cazul în care accesați site-ul web al spitalului sau comunicați electronic cu spitalul;
 • Pentru siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului;
 • Pentru asigurarea securităţii informatice şi cibernetice a organizaţiei.

 

Datele cu caracter personal necesare prelucrărilor menţionate fac parte din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume pacient, contact urgenţă sau însoţitor etc.);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon, telefon contact urgenţă, telefon aparţinător etc.);
 • Identificare (CNP, CID, numǎr foaie de observaţie, număr set analize, serie şi număr Carte identitate etc.);
 • Informații profesionale (locul de muncă, profesia etc.);
 • Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală etc.);
 • Informaţii cu caracter special (religie, stare de sănătate, dizabilităţi etc.);
 • Informaţii financiare (conturi bancare, diferite sume plătite etc.);
 • Fotografii sau înregistrări video.

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, refuzul dumneavoastră de oferire a acestor date necesare înregistrării serviciilor medicale determinând imposibilitatea înscrierii în sistemul de ocrotire a sănătății din România şi acordarea serviciilor medicale.

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea 95/ 2006 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată), modificată şi completată;
 • Legea nr. 629/ 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.124/ 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
 • Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului și normele de aplicare ale acesteia cu modificarile și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1782/ 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
 • Ordinul nr. 39/ 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Ordinul nr. 1301/ 2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale;
 • Hotărârea nr.301/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Regulamentul UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE;
 • Ordinul nr. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 • Ordinul nr. 1501/ 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;
 • Ordinul nr. 1399 din 30 iulie 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1501/ 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice.
 • HG nr. 155/ 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 245/ 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 377/ 2017 aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare;
 • Legea nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE;
 • Ordinul nr. 2171_181_4380_M223/ 2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea şi functionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;
 • HG nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;
 • Ordinul nr. 716/ 26.07.2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/ 2017;
 • Ordinul nr. 1068/ 627/ 2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;
 • Ordinul nr. 487 din 9 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2);
 • Ordinul nr.3670/ 2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice.

 

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natură personală Condiții prevăzute ȋn regulament
Furnizarea de servicii medicale şi prelucrarea informaţiilor din categoriile speciale (de exemplu, informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate) Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;

Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;

Art.9(2)h, prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială;

Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale.

Desfășurarea proceselor

educaţionale universitare și de cercetare

Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art.9(2)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

Programarea unui pacient la un anumit serviciu Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Gestionarea vizitelor aparţinătorilor în spital Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.
Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;

Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;

Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale.

Utilizarea unui contact de urgență specificat Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

Art.9(2)c, prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul.

Fotografii sau înregistrări video realizate pentru prezentarea condițiilor şi serviciilor oferite Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Supraveghere video folosind sistemul intern de supraveghere video Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;

Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

Identificare electronică – IP, adresă e-mail, șamd Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art.9(2)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Monitorizarea traficului de internet pentru a asigura siguranța și securitatea sistemelor informatice ale spitalului. Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale;

Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

 

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii şi instituţiile subordonate;
 • Centrul de Control al Bolilor Transmisibile;
 • Direcţia de Sănătate Publică; CNAS, CASMB, SNSPMPDSB, ANSPDCP, DNSC;
 • Institutul Naţional de Medicină Legală;
 • Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS);
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS);
 • Curtea de conturi;
 • Alți furnizori de servicii medicale în cazul tranferului sau controalelor/ investigațiilor medicale inter-spitalicești;
 • Furnizori de servicii IT şi de telecomunicaţie;
 • Instanţe de judecată, Poliţie, Autorităţi locale, Servicii de asistenţă socială.

 

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

 

LOCAȚIA ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Institutului Endocrinologie C.I. Parhon.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.

 

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi: informare, acces la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

 

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu protecţia datelor la adresa de e-mail  dpo@parhon.ro