Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (aparținători/vizitatori)

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Institutul Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon este un operator de date. Datele de contact ale Institutului Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon sunt următoarele: Bd. Aviatorilor, nr. 34-38, sector 1, București, e-mail: contact@parhon.ro, Telefon: 021 317 20 41.

 

DE CE COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Institutul Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon poate prelucra datele aparţinătorilor sau persoanelor care solicită accesul în spital în următoarele situaţii:

 • În cazul în care sunteţi indicat sau identificat ca contact de urgență al unui pacient;
 • În cazul în care un pacient vă indică ca persoana de contact ce urmează să primească un sms cu detalii despre internare şi codul de identificare pentru furnizarea de informaţii medicale despre starea acestuia prin intermediul telefonului;
 • În cazul în care vă manifestaţi intenţia de a vizita un pacient;
 • În cazul în care completaţi formularul de solicitare a datelor medicale cu caracter personal (în situația în care pacientul s-a aflat în stare de imposibilitate de a-și exprima acordul privind desemnarea unei persoane care să aibă acces la datele medicale personale;
 • În cazul în care intraţi în spital ca vizitator al unui pacient pentru completarea registrului de evidență a accesului persoanelor;
 • În cazul în care transmiteţi o solicitare către spital prin una din metodele de contact existente;
 • În cazul ȋn care Institutul Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon are obligația de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • Pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • Pentru siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

 

Datele cu caracter personal necesare prelucrărilor menţionate fac parte din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon);
 • Identificare (serie şi număr carte identitate, semnătură);
 • Informații personale (legături de familie);
 • Înregistrări video.

 

Datele colectate sunt obţinute de la persoanele vizate de prelucrări sau de la alte persoane (pacienţi).

 

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus este obligatorie, refuzul dumneavoastră de oferire a acestor date putând duce la nefurnizarea serviciilor/ răspunsurilor solicitate.

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Legea 95/ 2006 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.301/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Regulamentul UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE;
 • Ordinul nr. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 • Legea nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE;
 • Ordinul nr.3670/ 2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice;
 • Ordinul pentru completarea anexei la Ordinul MS nr.1410/ 2016, publicat în MO nr.363/ 28.04.2023.

 

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natură personală Condiții prevăzute ȋn regulament
Utilizarea unui contact de urgență specificat sau identificat Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;

 

Solicitarea datelor medicale ale unui pacient prin formularul de solicitare a datelor medicale cu caracter personal Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;

 

Prelucrarea datelor de contact (adresă, numar de telefon, adresă e-mail) pentru transmiterea unor răspunsuri la diferite solicitări Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale.

Înregistrare datelor persoanelor care intră în spital Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale.
Supraveghere video folosind sistemul intern de supraveghere video Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale.

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii şi instituţiile subordonate;
 • Autorităţi naţionale;
 • Furnizori de servicii de telecomunicaţie;
 • Instanţe judecătoreşti, Poliţie.

 

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

 

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

 

LOCAȚIA ȘI DURATA DE STOCARE

 

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Institutului Naţional de Endocrinologie C.I. Parhon. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.

 

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi: informare, accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu protecţia datelor la adresa de e-mail  dpo@parhon.ro