1 – Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;

2 – Buletinul sau cartea de identitate;

3 – Dovada calităţii de asigurat:

Absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni
– act de identitate şi un act din care să rezulte absolvirea liceului.

Asigurarea de sănătate facultativă – membrii misiunilor diplomatice, cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporal în ţară şi nu au solicitat viza de lungă şedere, cetăţean român cu domiciliul în străinătate care se află temporal în ţară
– act de identitate şi dovada calităţii de asigurat se face cu ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

Beneficiar de ajutor social
– act de identitate şi adeverinţa eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social, conform Legii nr. 416/2001.

Beneficiari legi speciale (Decretul-lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluţiei etc.)
– act de identitate , un document doveditor în acest sens, eliberat de instituţia abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) şi document eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii.

Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse
– act de identitate şi un document care să ateste boala inclusă în programele naţionale de sănătate.

Cetăţenii străini care au domiciliul în străinătate
– act de identitate (paşapoarte) şi cardul european de asigurări de sănătate.

Cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România
– act de identitate (paşapoarte) şi document eliberat de casa de asigurări de sănătate.

Coasiguratul
– act de identitate şi un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căreia se găseşte coasiguratul. Pot fi coasiguraţi următoarele categorii de persoane: soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

Copii în vârstă de până la 18 ani
– act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă.

Deţinuti politici
– certificatul din care reiese că sunteţi încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990.

 

Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:

Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani şi sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă
– act de identitate şi adeverinţa de elev sau carnetul de elev vizat la zi.

Eroii Revoluţiei din decembrie 1989
– certificatul de erou al Revoluţiei.

Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară
– act de identitate, adeverinţa medicală şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară
– act de identitate, certificatul de naştere al copilului şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

Pensionar
– act de identitate şi ultimul cupon/talon de pensie.

Persoană fizică autorizată (PFA)
– act de identitate şi dovada ultimei plăţi FNUASS.

Persoane cu handicap
– act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile.

Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă
– act de identitate şi adeverinţa emisă de angajator.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurii necesare stabilirii identităţii – act de identitate şi adeverinţa eliberată în acest sens de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Persoanele fizice fără venit obligate să se asigure
– act de identitate şi ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit, adeverinţa coasigurat.

Salariat
– act de identitate şi adeverinţa eliberată de angajator.

Şomer
– act de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberată de AJOFM sau Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.

Studenţii dacă nu realizează venituri din muncă
– act de identitate şi adeverinţa de student sau legitimaţia de student vizată la zi.

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social
– act de identitate, act doveditor că provine din sistemul de protecţie a copilului, declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că se află în îngrijirea altei persoane şi a documentelor eliberate de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi/sau nu este beneficiar de ajutor social.

Veterani de război
– legitimaţia de veteran.