Condiții de internare/externare

Condiții de internare

Acte necesare pentru internare

- Copie după cartea de identitate/buletin identitate a pacientului;
- Copie după cartea de identitate sau paşaport în cazul internărilor cu plată;
- Copie după certificatul de naştere în cazul minorilor sub 14 ani;
- Copie după cartea de identitate a părinţilor în cazul pacientului minor;
- Copie dupa cartea de identitate însoţitor în situaţia pacienţilor cu dizabilitaţi fizice sau psihice care necesită ajutor permanent.
- Medicul de familie sau
- Medicul specialist din din unităţile sanitare ambulatorii
- Medicii din unităţile de asistenţă medico-socială
- Medicii de medicina muncii
* ATENŢIE: Medicii care eliberează biletele de internare trebuie să se afle in relaţie contractuală cu una dintre casele de asigurări din România
— Cardul de sanatate sau
— Adeverinta CAS sau
— Asigurare de sanatate facultativa
- Adeverinta salariat (cu vechime de maxim 30 zile)
- Copie Talon pensie
- Copie talon indemnizatie (în cazul mamelor care sunt în concediu de creştere a copilului mai mic de 2 ani)
- Adeverinta de coasigurat
- Adeverinta/Ordin de plata/Chitanta de la ANAF — cu privire la dovada platii contributiilor de sanatate (CASS), pentru persoane cu profesii liberale, PFA, cabinet individual, etc. in cazurile de urgentă nu este necesar biletul de trimitere.

*Urgenta este apreciata de catre medicul care consulta pacientul.

Criterii de internare

• afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
• urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
• boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
• bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital;
• urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în conditiile stabilite în norme; dacă diagnosticul se regăseşte în lista pachetelor de spitalizare de zi contractate cu CASMB;
• diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi efectuate/ monitorizate în ambulatoriu.

Se pot interna — în urma deciziei medicale de internare — unnătorii pacienţi:
• Pacienţii cu bilet de trimitere valabil confonn normelor în vigoare
• Pacienţii care fac dovada de asigurat-adeverinţă salariat/ talon de pensie/ coasigurat/
dovada de plată a FAS;
• Pacienţi aflati în programe de studii clinice, conform contractului între organizaţia de studii clinice şi Institutul National de Endocrinologie;
• Pacienţi care solicita internare la cerere, cu plată;
• Pacientul care constitutie o urgenţă endocrină se poate interna şi fără actele mai sus amintite, în conformitate cu condiţiile cuprinse în procedura de prezentare/ internare a pacientului prin serviciul de gardă;

Condiții de Externare

     În secțile clinice de endocrinologie externarea pacienților se face de luni până vineri în timpul programului de lucru de către medicul curant sau între orele 14.00-08.00, precum și sâmbătă-duminică, sărbători legale, de către medicul de gardă, cu excepția cazurilor de forță majoră (deces, transfer interspitalicesc).

     În sectile clinice de endocrinologie,ora externării va fi comunicată cu cel puțîn 12 ore înainte, de către medicul curant, lucru ce vă va permite să vă anunțați familia sau altă rudă apropiată de externarea dumneavoastră.

În compartimentul Endocrinologie -Terapie Izotopică externarea se face între orele 12:00 și 14:00     La externare, pacientului asigurat i se eliberează următoarele documente:

• bilet de ieșire din spital, acesta conține evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă;

• scrisoare medicală, care trebuie să fie transmisă medicului de familie;

• planul de îngrijire la externare/transfer cu recomandările de îngrijire

• prescripție medicală: rețetă electronică gratuită sau compensată eliberată de medicul din spital la externarea bolnavului;

• chitanța, eliberată de către serviciul financiar-contabil pentru cazurile de coplată;

• fișa decontului de cheltuieli, conform Ordinului M.S. nr. 1100/2005 – privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;

• certificatul de concediu medical (în cazul persoanelor ce au calitatea de salariat, la solicitarea acestora).

• pacienții din Compartimentul Endocrinologie -Terapie Izotopică vor primi în plus: formular cu recomandări și măsuri de sigurantă pentru limitarea expunerii la radiații ionizante în urmă terapiei cu 131I și fişa pentru înregistrarea datelor privind expunerea medicală individuală la radiaţii ionizante

     La primirea documentelor de externare, pacientul/ aparțînătorul legal va semna de primire separat pentru documentele medicale (pe acordul informat al pacientului), și pentru decont.

     Datorită specificului specialității de endocrinologie, în situația în care nu sunt disponibile toate rezultatele investigațiilor în momentul externării pacientului, în funcție de starea de sănătate a pacientului, medicul curant și pacientul/aparțînătorul legal vor stabili de comun acord dată revenirii pacientului/aparțînătorului legal pentru a primi documentele mai sus menționate în formă completă.